Meslek Örgütleri

Uncategorized

Meslek Örgütleri

 

CTP, toplumsal uzlaşma için meslek örgütleriyle işbirliğine önem verir. Çeşitli meslek örgütlerinin ekonomik ve sosyal süreçlere etkin katılımını savunur.

 

Sivil Toplum Örgütleri

 

CTP, yerel ve evrensel değerler çerçevesinde her konuda örgütlenme ve çalışma yapma hakkını savunur. Üretken, yaratıcı, hoşgörülü, dayanışmacı ve örgütlü bir toplum yaratmanın vazgeçilmez unsurları olan sivil toplum örgütleriyle dayanışmayı hedefler.

 

Basın ve Haberleşme

 

CTP, objektif haberciliği ve toplumun doğru bilgi alma hakkını savunur.

 

Bu alanda çalışan devlet kurumlarının özerkliğini ve demokratikleştirilmesini hedefler. Yerel basının desteklenmesini öngörür.

 

CTP, basında tekelleşmeye karşı çıkarken çeşitliliği savunur.

 

 

EKONOMİ POLİTİKA

 

CTP, toplum ekonomisinin çok yönlü ve verimli gelişmesi için devletin, özel sektörün, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve kooperatiflerin uyumlu çalışmasının gerekliliğine inanır.

 

Ekonomide üretimi artırmayı, verimliliği ve toplumsal dengeleri gözetirken, ekonomik kalkınma sürecinde çevrenin tahrip edilmemesini önkoşul sayar.

 

Ekonomik sorunların köklü çözümünü Federal Kıbrıs’ta ve dünyayla işbirliğinde görür.

 

CTP, milli gelirin adaletli paylaşımını savunur.

 

 

DEVLETİN, ÖZEL SEKTÖRÜN VE KURUMLARIN EKONOMİK ROLÜ

 

CTP, ekonominin çok yönlü, sosyal adaleti ve toplumsal refahı sağlamaya olanak verecek şekilde gelişmesi için, devletin düzenleyiciliğinde olan bir ekonomik düzen öngörür.

 

CTP, toplum ekonomisinin, sadece özel sektörün kar güdüsü ile yapacağı yatırımların veya girişimlerin kontrolüne verilmemesi gerektiğine inanır. Bu çerçevede kamu yararı yüksek ve stratejik öneme sahip doğal tekel konumundaki sektörlerin devlet kontrolünde çalıştırılmasını savunur. CTP, kamu kuruluşlarının verimli çalıştırılmasını hedefler.

 

Halkın temel gereksinmelerinin ucuza ve kaliteli bir şekilde sağlanması için devlet organları sürekli olarak devrede tutularak, halkın temel gereksinmelerinin sağlanması yalnızca kar güdüsünün kontrolüne bırakılmayacaktır. CTP, özel sermayenin spekülatif alanlardan, üretken alanlara yönelmesinin teşvik edilmesini savunur.

 

Gerek kişilerin gerekse devletin girişimleri ile oluşturulan kuruluşların, ekonomik yaşamda etkin hale gelmesi, sosyal adaletin ve adaletli gelir dağılımının gerçekleşmesi ve mülkiyetin yaygınlaşması için gereklidir. CTP bu anlayıştan hareketle, başta kooperatifler olmak üzere, kurumlaşmayı teşvik eder.

 

CTP, ülke kalkınması için yabancı sermaye ve teknolojiden yararlanılması gerektiğine, ancak yabancı sermayenin, devlete nüfuz etmesinin veya yerli yatırımcıları geri plana itmesinin önüne geçilmesi gerektiğine inanır.

 

 

MALİYE VE PARA POLİTİKASI

 

CTP, ülkemizde istikrarlı bir mali yapı oluşturmayı hedefler. Kalıcı bir çözüme kadar ekonomik yaşamın istikrarlı bir ölçeğe endekslenmesini öngörür.

 

CTP, uzmanlaşmış ve sıkı denetlenen bir bankacılığı savunur. Tasarrufların güvence altına alınmasını ve yatırıma dönüşmesini hedefler.

 

CTP, sigorta işlemlerinin hızlı ve etkin yapılmasını ve yaygınlaştırılmasını öngörür. Kamu fonlarının amaçlarına uygun kullanımını ve çalışanlar tarafından denetimini savunur.

 

CTP, vergide adaletin sağlanmasından yanadır. Vergi kaçaklarını engelleyerek vergi tabanını genişleterek, vergi gelirlerinin GSMH içindeki payının artırılması ve bu kaynakla sosyal devlet anlayışına uygun icraatların yapılması, CTP’nin toplum yaşamını yeniden düzenlerken başvuracağı etkin yöntemlerin başında gelecektir.

 

 

TEMEL EKONOMİK SEKTÖRLER

 

CTP, ülkedeki her sektörün uyum içinde hareket edeceği bir ekonomik yapılanmayı öngörür. Devletin bölgedeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından izleyerek ülkemizde yeni sektörlerin gelişmesinde yönlendirici ve düzenleyici bir rol üstlenmesi gerektiğine inanır.

 

 

Turizm ve Hizmet Sektörü

 

CTP, turizm sektörünü ülke ekonomisi için lokomotif sektör olarak görür. Bu sektörün sağlıklı gelişmesi için, dünyada bu sektördeki gelişmelerin dikkate alınması gerektiğine inanır. Altyapı, tanıtma, pazarlama, iletişim ve ulaşım sorunlarını, hizmet kalitesini ve verimliliği yükseltmek için çözümlemeyi hedefler.

 

CTP, turizm yatırımlarını teşvik ederken, turistik alanların betonlaşmasını önlemeyi, tarihi ve doğal güzellikleri korumayı önkoşul kabul eder. Ayrıca Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünü turizm faaliyetleri önündeki en büyük engel olarak görür.

 

Tarım ve Hayvancılık

 

CTP, tarım ve hayvancılıkta modernizasyonu, üretim çeşitliliğini, kaliteyi, verimliliği ve dünya pazarlarına açılmayı hedefler. Sağlıklı bir üretim modeli için teşvik uygulamayı öngörür.

 

Üretimin ve üreticinin korunmasını amaç edinirken, tarım sigortasının tüm tarımsal üretimi kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmasını savunur.

 

Erozyonun engellenmesini ve yeşil bitki örtüsünün zenginleştirilmesini hedefler.

 

Dış satım için devletin etkin önlem alması gerektiğine inanır.

 

Sanayi

 

CTP, hafif sanayiye özel önem verir. Diğer sektörlerin ihtiyaçlarının yerel üretimle sağlanmasını teşvik eder.

 

Hafif sanayinin gereksinme duyduğu yetişmiş insan gücü, hammadde, ileri teknoloji ve finansman temininde devletin katkısını hedefler.

 

Bu sektördeki faaliyetlerin öncelikle yerel ve örgütlü işgücüne, sosyal haklara, insan sağlığına ve çalışma yaşamıyla ilgili yasal mevzuata uygun olarak sürdürülmesi için etkin denetimi şart görür.

 

Köklü bir kültüre sahip olan ülkemizdeki el zanaatlarının geliştirilmesi ve ürünlerinin pazarlanmasını teşvik etmeyi öngörür.

 

Ticaret

 

CTP, ülkemizin gayrı safi milli hasılasında önemli bir yer tutan ticaretin, yerel üretim ile uyum içinde olmasını dikkate alarak geliştirilmesini savunur. Dış pazar koşullarını dikkate alarak ihracatı artırmayı hedefler. İthalatın tekelleşmesini önlemeyi ve esnafın güçlendirilmesini savunur. Tüketicinin korunması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını öngörür.

 

Ulaştırma ve Haberleşme

 

CTP hızlı, engelsiz, sorunsuz, çağdaş, bir iletişim ve ulaştırma ağı oluşturulmasını hedefler. Bu alanda dünya ile işbirliğini öngörür.

 

Deniz ve hava ulaşımında faaliyet gösteren KİT’lerin çoğunluk hisselerinin KKTC kanadına geçirilmesini hedefler.

 

Enerji ve Doğal Kaynaklar

 

CTP, elektrik ve petrol gibi stratejik enerji kaynaklarının devletin denetiminde olması gerektiğini savunur. Elektrik üretimi ve iletiminde çağdaş teknolojilerin kullanılmasını ve verimliliği hedefler. Daha ucuz ve temiz enerji için alternatif kaynakların araştırılmasını ve bunlardan yararlanılmasını öngörür.

 

CTP, su israfının önlenmesini, suyun verimli kullanılmasını, su kaynaklarının korunmasını ve geliştirilmesini hedefler.

 

 

SOSYAL POLİTİKA

 

CTP çağdaş, ilerici, katılımcı, demokratik, insan haklarına ve emeğe saygılı, eşitlikçi ve özgürlükçü bir sosyal düzeni savunur.

 

 

ÇALIŞANLARIN KORUNMASI VE EMEĞE BAKIŞ

 

Çalışma hakkı temel insan haklarından biridir. Emeği insan yaratıcılığının önemli bir unsuru kabul eden CTP, yurttaşların emekleri oranında üretimden pay almasını, emeğin sömürülmesinin engellenmesini, toplumun ve bireylerin gelişiminin ve yaratıcılılığının önündeki tüm engellerin kaldırılmasını savunur.

 

 

ÇALIŞMA YAŞAMI

 

CTP, çalışan insanın yasalarla korunmasını, örgütlenmesinin önündeki engellerin kaldırılmasını, toplu sözleşme ve grev hakkının uygulanmasını savunur. Tüm çalışanların toplu sözleşmeli, sendikal örgütlenmesinden yanadır.

 

CTP, çalışanların haklarının en az ILO konvansiyonlarındaki haklar düzeyinde yasallaşmasını öngörür. Çalışanların kendileriyle ilgili her konuda karar sürecine etkin katılımını ve söz sahipliğini savunur.

 

 

SOSYAL GÜVENLİK

 

CTP, tüm çalışanların sosyal güvenlik şemsiyesi altında olmasını hedefler. Tek tip sosyal güvenlik sistemini savunur. Bunun gerçekleştirilip, yaşatılmasını ve geliştirilmesini; devletin bu konudaki görevlerini titizlikle yerine getirmesini öngörür.

 

CTP çalışanların, sosyal güvenlik kurumları ve fonlarının yönetimine ve denetim mekanizmalarına etkin katılımını savunur.

 

Sosyal güvenlik alanında toplumlararası işbirliğini savunur.

 

 

KÖY YAŞAMI

 

CTP, köylümüzün üretime ve sosyal yaşama katılım olanaklarının artırılmasını öngörür. Altyapı hizmetlerinin eksiksiz olarak köylere ulaşmasını hedefler. Gençlere köylerinde iş, konut, arsa edinme olanaklarının sunulmasını savunur.

 

Köylerde kollektif yaşam ve kooperatifçilik anlayışının geliştirilmesini hedefler.

 

 

KOOPERATİFÇİLİK

 

CTP, insan yaşamının her alanında kooperatifçiliğin yaygınlaştırılmasını savunur.

 

Kentlerde ve köylerde üretim, tüketim, konut vb. alanlarda; işçi, köylü, küçük esnaf gibi toplumsal kesimlerin demokratik bir yapı çerçevesinde kooperatifçiliği hayata geçirmesini destekler ve hedefler.

 

 

SAĞLIK

 

CTP, sağlık konusuna ticari bir anlayışla değil, en temel insan haklarından biri olarak bakar. Tüm yurttaşların sosyal güvenlik ağı çerçevesinde, genel sağlık sigortası ile kamu veya özel sağlık hizmetlerinden etkin ve eksiksiz yararlanmasını öngörür. Tedavi edici sağlık hizmetlerinin yanında koruyucu hekimliğin de geliştirilmesini öngörür.

 

CTP personel, teçhizat, altyapı ve organizasyon bakımından sağlıkta sürekli bir yatırımı hedefler. Sağlık hizmetlerinin tam güne yayılmasını öngörür.

 

Sağlık alanında toplumlararası işbirliğini savunur.

 

 

EĞİTİM

 

CTP çağdaş ve laik bir eğitim anlayışını savunur. Eğitim sistemi, çağdaş eğitim normları dikkate alınarak yapılandırılmalı ve gelişmiş eğitim düzeyi sürekli kılınmalıdır. Eğitim sistemi sosyal adalet ilkelerine dayalı bir anlayışıyla fırsat eşitliğini gözetmelidir. Eğitim bilgiyi ezberlemeyi değil, bilgiye ulaşma yöntemlerini ve yaratıcılığı hedeflemelidir.

 

CTP kendine güvenen, üretken, çağdaş, özgür ve barışçı bir nesil yetiştirilmesi için eğitime sürekli yatırımı öngörür.

 

Eğitimin toplumlararası işbirliği ruhunun geliştirilmesinde önemli bir işlevi olduğuna inanan CTP, eğitim ve öğretimin şovenizmden arındırılmasını ve yerelleştirilmesini öngörür.

 

 

 

KADINA BAKIŞ

 

CTP gerek toplumsal rolleri, gerekse toplumdaki egemen ilişki biçimleri açısından ezilen kadınların bu konumlarının aşılması gerektiğini savunur. Bu bakımdan kadınların siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşama daha aktif katılımını öngörürken, bu konuda çeşitli olanakların yaratılması gerektiğine inanır.

 

CTP, cinsiyet ayrımcılığının her türlüsüne karşı çıkarken, demokratik yaşamın bir parçası olarak kadınların örgütlü yaşamda yerlerini almasını destekler.

 

 

GENÇLİĞE BAKIŞ

 

Gençlik, geleceğin olduğu gibi bugünün de garantisidir. Gelişen dünyada gençliğin önemini kavramak; sağlıklı, bilgili, araştıran ve eleştiren özgür gençler yetişmesini sağlamak; onlara güvenmek, görev ve yetki almalarına olanak tanımak toplumun gelişme hızını artıracaktır.

 

CTP gençlerin özgürce örgütlenmesi ve toplum yaşamında söz sahibi olmasını savunur.

 

CTP gençliğin eğitim, istihdam, askerlik, evlenme, konut edinme ve diğer sorunlarının gençlerin de etkin katılımıyla çözümünü hedefler.

 

 

 

ÖZÜRLÜ YURTTAŞLARIN TOPLUMA KAZANDIRILMASI

 

CTP zihinsel ve bedensel özürlü yurttaşların eğitimi, bakımı, rehabilite edilmeleri ve toplumsal yaşamda yer almalarının sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasını savunur. Özürlülerin üretime ve sosyal yaşama katılımı için gerekli olanakların yaratılmasını hedefler.

 

 

KÜLTÜR SANAT

 

CTP kültürel mirasın yağmalanmasının engellenmesini ve korunmasını öngörür.

 

CTP kültür ve sanat çalışmalarının devlet tarafından desteklenmesini, bunu yaparken sanat kurumlarının ve sanatçıların özgür yaratım ve üretim süreçlerinin engellenmemesi gerektiğini savunur.

 

Okuyan, düşünen ve konuşan bir toplum olma yolunda gerekli her türlü adımı atmayı hedefleyen CTP, söz ve düşünce önündeki her türlü sınırlamaya, engellemeye karşı çıkar.

 

 

SPOR

 

Spor sağlıklı toplum yaşamının bir öğesidir. Bunun için herkese olanak sağlanması ve altyapının geliştirilmesi gerekmektedir.

 

CTP ülkemizdeki spor çalışmalarının uluslararası düzeye ulaşabilmesi için gerekli önlemleri almayı hedeflerken, spor kulüpleri ile yakın işbirliği ve dayanışmayı savunur.

 

CTP iki toplumun spor çalışmalarıyla yakınlaşmasını öngörür.

 

 

ÇEVRE

 

Günümüz dünyasında çevre sorunu çözümü yönünde öncelikli ve önemli çaba harcanması gereken bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.

 

CTP konuya ilişkin her türlü yasal önlemin alınmasının yanı sıra, yurttaşların da çevre bilinciyle donatılmalarını hedefler. CTP doğal ve kültürel mirasımızın korunması ve geliştirilmesini önemli bir görev sayar.

 

 

 

 

 

İSKAN

 

CTP iç hukuk açısından mülkiyet sorununun hakça çözümünden yanadır. Bu sorunun Anayasanın öngördüğü önceliklere göre çözümünde ısrarlıdır.

 

Uluslararası hukuk açısından ise mülkiyet sorununun kesin çözümünün Kıbrıs sorununun çözümü ile mümkün olacağına inanır.

 

 

DIŞ POLİTİKA

 

CTP uluslararası ilişkilerde barış, demokrasi, hukuk ve işbirliğinin egemen olmasını savunur. Sınırların kuvvet yoluyla değiştirilemeyeceğini, ekonomik, siyasal ve askersel dayatmalarla sorunların aşılamayacağını vurgular.

 

Günümüz dünyasında yaşanan teknolojik, siyasi ve ekonomik gelişmeler yeni bir kümeleşme-bütünleşme süreci ortaya çıkarmıştır. Bu süreç uluslararası düzeyde askersel, ekonomik, siyasal ve ekoloji gibi alanlarda önemli gelişmeler içermektedir.

 

Bu çerçevede CTP, AGİK ilke kararları, Paris Şartı ve Helsinki Konferansında alınan kararların yeni dünya koşullarında dikkate değer önemli kazanımlar olduğunu kabul eder.

 

Dünyanın çeşitli bölgelerinde meydana gelen bölgesel savaşlar günümüzün çözüm bekleyen acil konuları arasındadır. CTP bölgemizi yakından ilgilendiren Arap-İsrail barışı yolunda atılan adımları memnuniyetle karşılar. Bu adımların geri dönülemez kılınması ve Ortadoğu barışının tesis edilmesi sürecini destekler.

 

CTP uluslararası ilişkilerin düzenleyicisi olarak BM örgütünün demokratikleştirilerek, sorunların barış yolu ile çözümünde etkinliğinin artırılmasını savunur.

 

 

 

 

CTP Avrupa’nın ekonomik ve siyasal birlikteliğini öngören Avrupa Birliği oluşumunu, kümeleşen dünya sürecinde olumlu bir adım olarak kabul eder. Siyasi ve ekonomik bütünleşme yanında kültürel ve tarihsel bir uygarlık ile de kendini temellendiren AB’nin, gelecek dönemdeki genişleme sürecini Kıbrıs’ı da kapsayacak şekilde, çeşitli Doğu Avrupa ve Akdeniz ülkeleriyle sürdürme hedefini destekler.

 

CTP, Federal Kıbrıs’ın AB’ye katılmasını toplumsal gelişme, refah, insan hakları, sosyal haklar ve evrensel işbirliğini dikkate alarak destekler.

 

Başa Dön

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*